Regulaminy i bezpieczeństwo

Regulaminy i bezpieczeństwo

Załączony poniżej Regulamin Imprezy obowiązuje podczas meczów drużyny CZARNI Słupsk organizowanych na terenie Hali Gryfia w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99.

Organizatorem Imprezy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504) jest Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Kołłątaja 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143506, NIP 839-28-25-098, z kapitałem zakładowym w wysokości 513 500,00 zł., (dalej Organizator).

Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom niniejszego Regulaminu oraz przepisom Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 108, poz. 909 wraz z późniejszymi zmianami).

Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażajacy bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."